Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nice Jobs

NICE JOBS BV
Primulalaan 2A9 Huissen

 

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Definities

Hoofdstuk 2 Toepasselijkheid

Hoofdstuk 3 Aansprakelijkheid

Hoofdstuk 4 Overmacht

Hoofdstuk 5 Ontbinding

Hoofdstuk 6 Facturen en kosten

Hoofdstuk 7 Tijdverantwoording

Hoofdstuk 8 De uitzendconstructie

Hoofdstuk 9 Loon uitzendmedewerker

Hoofdstuk 10 De inleenovereenkomst

Hoofdstuk 11 Opschorting

Hoofdstuk 12 Arbeidsovereenkomst tussen inlener en uitzendmedewerker

Hoofdstuk 13 De allocatieve functie van Nice Jobs, informatie- en zorgplicht inlener

Hoofdstuk 14 Geschillen en toepasselijk recht

 

Hoofdstuk 1 Definities

 1. Nice Jobs BV (hierna Nice Jobs): de rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van haar beroep of bedrijf uitzendmedewerkers ter beschikking steltaan een inlener. Nice Jobs wordt ook wel de uitzendonderneming of uitlener genoemd.
 2. Inlener: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de allocatieve functie van Nice Jobs voorzien wordt van uitzendmedewerker(s). In bepaalde gevallen kan inlener ook als opdrachtgever omschreven worden. De inlener wordt ook wel opdrachtgever genoemd.
 3. Uitzendmedewerker: de natuurlijke persoon die door de allocatieve functie van Nice Jobs werkzaamheden verricht bij en/of ten behoeve van de Ook wel kandidaat genoemd.
 4. Allocatieve functie: de functie van Nice Jobs om de vraag naar en het aanbod van werknemers op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen, in het kader van de werving en selectie van uitzendmedewerkers.
 5. Uitzendovereenkomst: een arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendmedewerker door Nice Jobs wordt uitgeleend aan een inlener om op grond van een inleenovereenkomst arbeid te verrichten bij de inlener.
 6. Inleenovereenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Nice Jobs en de inlener op grond waarvan een uitzendmedewerker voor de inlener door de allocatieve functie van Nice Jobs werkzaamheden zal verrichten.
 7. Inlenerstarief: het uurtarief dat de inlener aan Nice Jobs verschuldigd is voor de inlening van de uitzendmedewerker.

 

Hoofdstuk 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door Nice Jobs gedaan aan een Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Nice Jobs en de medecontractant. Mocht uit dergelijke aanbiedingen of overeenkomsten leveringen of diensten voortvloeien, zullen deze voorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn, tenzij partijen daarvan uitdrukkelijk schriftelijk hebben afgeweken.
 2. Indien partijen eenmaal op basis van deze voorwaarden hebben gecontracteerd, worden deze voorwaarden ook van toepassing geacht op toekomstige overeenkomsten van gelijke aard tussen partijen.
 3. De aanbiedingen die Nice Jobs doet zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Nice Jobs is niet gebonden aan voorwaarden van de medecontractant/inlener.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Nice Jobs en de inlener zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden van Nice Jobs.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is zal aansluiting worden gezocht bij de algemene voorwaarden van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. In gevallen waarin ook deze algemene voorwaarden niet voorzien dient dat geval te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden van Nice Jobs.

 

Hoofdstuk 3 Aansprakelijkheid

 1. Nice Jobs is niet gehouden tot het vergoeden van enige schade ontstaan aan of door de uitzendmedewerker of ontstaan aan zaken en/of personen van de inlener of een derde als die schade is ontstaan door:
  • de uitlening van de uitzendmedewerker door Nice Jobs aan de inlener, ook indien blijkt dat de uitzendmedewerker niet blijkt te voldoen aan de door de inlener gestelde vereisten.
  • het toedoen of nalaten van de uitzendmedewerker, de inlener of een derde, waaronder begrepen contractuele relaties aangegaan door de uitzendmedewerker.
  • opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendmedewerker.
 2. De inlener is voor het ontstaan van de arbeidsovereenkomst gehouden zelfstandig een oordeel te vormen over de (potentiële) uitzendmedewerker ten aanzien van zijn of haar geschiktheid. De inlener heeft derhalve een zodanige onderzoek plicht om situaties zoals in de laatste zinssnede van art. 3 sub 1 onder 1e ° zo veel als mogelijk te voorkomen.
 3. Nice Jobs is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade.
 4. De inlener is verantwoordelijk voor het afsluiten van een geschikte verzekering om de aansprakelijkheid van directe en/of indirecte schade te dekken.
 5. Leiding en toezicht op de werkzaamheden liggen bij de inlener. Nice Jobs heeft daarop geen invloed, noch op de arbeidsomstandigheden. De inlener is dan ook verantwoordelijk voor het werk en de omstandigheden en in dat kader eventueel aansprakelijk.
 6. De inlener vrijwaart Nice Jobs tegen aanspraken en vorderingen van de uitzendmedewerker of derden.
 7. Nice Jobs is enkel aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet van Nice Jobs.

Hoofdstuk 4 Overmacht

 1. Nice Jobs heeft het recht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst op te schorten ten tijde van een overmacht situatie. Overmacht is een niet aan Nice Jobs toerekenbare omstandigheid, die de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid meebrengt om minstens een der verplichtingen na te komen. Nice Jobs zal in dit geval van deze verplichting(en)bevrijd worden. Dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend: stakingen, overheidsingrijpen, oorlogstoestanden, embargo, storingen, brand of brandgevaar, ernstige natuurinvloeden, ziekte bij een omvangrijk deel van het personeel van Nice Jobs.
 2. In zulke gevallen van overmacht doet Nice Jobs bij eerste mogelijkheid mededeling van die overmacht aan de inlener.
 3. De bevrijdingen zoals genoemd in artikel 4 sub 1 welke aan Nice Jobs wordt verleend zal niet gelden voor de verplichtingen die Nice Jobs heeft waarop de overmacht niet ziet en welke al voor de overmacht zijn ontstaan.
 4. Bij blijvende overmacht, welke in algemene zin zal ontstaan bij het voorduren van de overmacht voor tenminste drie maanden, zal zowel Nice Jobs als de inlener bevoegd zijnde inleenovereenkomst op te zeggen. Die opzegging neemt de verplichtingen, waaronder de betaalplicht van de inlener, welke zijn ontstaan voor de overmacht niet weg.
 5. De overmacht brengt met zich dat Nice Jobs niet aansprakelijk is voor enige schade welke de overmacht of de uiteindelijk beëindiging van de inleenovereenkomst teweegbrengt.

 

Hoofdstuk 5 Ontbinding

 1. Blijft een der partijen in gebreke met het voldoen van een der verplichtingen uit de inleenovereenkomst, is de andere partij bevoegd de inleenovereenkomst buitenrechtelijk te ontbinden. Alvorens hiertoe over te gaan zal de partij die de overeenkomst wenst te ontbinden, de andere partij eerst in gebreke stellen en de andere partij daarbij de mogelijkheid geven de verplichting alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
 2. Naast het in gebreke blijven met één der verplichtingen uit de inleenovereenkomst, zal de ene partij ook bevoegd zijn de inleenovereenkomst te ontbinden indien één der situaties zich bij de andere partij voordoet:
  •   i. de onderneming wordt geliquideerd
  •  ii. de onderneming staakt haar werkzaamheden definitief
  • iii. de onderneming vraagt surseance van betaling aan of deze is haar reeds verleend
  • iv. de onderneming wordt in staat van faillissement verklaard of het faillissement van de onderneming wordt aangevraagd
  • v. bepaalde omstandigheden maken het aannemelijk dat de onderneming haar verplichtingen uit de inleenovereenkomst simpelweg niet meer kan voldoen.
 3. De inlener kan de inleenovereenkomst enkel ontbinden voor dat deel van de overeenkomst dat door Nice Jobs nog niet is uitgevoerd. In geval Nice Jobs aldus al wel deels uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven, ziet de ontbinding niet op dat reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 4. De ontbinding brengt mee dat de reeds gefactureerde inleentarieven per direct opeisbaar zijn. De ontbinding brengt uitdrukkelijk niet mee dat deze bedragen niet meer verschuldigd zijn.
 5. In geval de inlener op enige wijze in verzuim is, is Nice Jobs gerechtigd haar verplichtingen uit de inleenovereenkomst op te schorten. Nice Jobs wordt hierdoor geenszins schadeplichtig.
 6. Nice Jobs is altijd, aldus voor en ten tijde van een contractuele relatie met de inlener, gerechtigd inzicht te krijgen in de financiële positie van de Een en ander ter onderzoek van de financiële zekerheid van de inlener.

Hoofdstuk 6 Facturen en kosten

 1. Facturen die Nice Jobs aan de inlener stuurt dienen binnen éénentwinting dagen betaald te zijn.
 2. Nice Jobs is gerechtigd tariefwijzigingen door te voeren als de noodzaak daarvan voortvloeit uit verplichtingen uit de collectieve arbeidsovereenkomst en fiscale en sociale wetgeving.
 3. Bij betwisting van een factuur zal de inlener de betwisting binnen acht dagen onderbouwd aan Nice Jobs kenbaar moeten maken. Blijft onderbouwde betwisting uit zal de factuur als aanvaard worden beschouwd. Geen enkele betwisting kan de betaling van de factuur opschorten.
 4. Indien de inlener niet, niet-tijdig of niet volledig de factuur betaald, zal de inlener zonder aanmaning in verzuim zijn vanaf het moment van het vervallen van de factuur. De inlener is Nice Jobs in dat geval 1,5 % per maand aan vertragingsrente verschuldigd.
 5. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Nice Jobs moet maken om de openstaande bedragen te incasseren komen voor rekening van de inlener. Nadien ontvangen betalingen strekken eerste in mindering van de kosten en de rente en in de laatste plaats pas in mindering van de facturen. Ten aanzien van de hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt aangesloten bij art. 6:96 lid 4 BW in geval de inlener een onderneming is en bij art. 6:96 lid 6 BW in geval de inlener een natuurlijk persoon

 

Hoofdstuk 7 Tijdverantwoording

 1. De facturen zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden zijn over het algemeen gebaseerd op de door de inlener akkoord bevonden tijdverantwoording.
 2. De inlener is verantwoordelijk voor de registratie en juiste invulling van de tijdverantwoording.
 3. Indien een verschil ontstaat tussen de bij Nice Jobs ingeleverde tijdverantwoording en de bij de inlener bekende tijdverantwoording geldt de bij Nice Jobs ingeleverde tijdverantwoording. Hiervan is uitgezonderd de situatie dat de inlener sluitend kan aantonen dat de bij Nice Jobs ingeleverde tijdverantwoording onjuist is én dat de tijdverantwoording zoals bekend bij de inlener juist is.
 4. Indien de uitzendmedewerker de tijdverantwoording gemotiveerd betwist is Nice Jobs gerechtigd de uren volgens opgave van de uitzendmedewerker uit te betalen en door te belasten aan de inlener. Hiertoe is Nice Jobs niet gerechtigd indien de inlener aantoont dat de tijdverantwoording van de inlener juist is.
 5. Indien (juiste) tijdverantwoording door de inlener uitblijft, is Nice Jobs gerechtigd te factureren op grond van bekende feiten en omstandigheden. Ook het vermoeden omtrent de arbeidsomvang zal in dat kader een rol spelen. Voordat Nice Jobs hiertoe overgaat zal Nice Jobs zich over die feiten en omstandigheden en de arbeidsomvang informatie winnen bij de inlener.

Hoofdstuk 8 De uitzendconstructie

 1. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het bijzondere karakter van een uitzendconstructie. Tussen de uitzendmedewerker en Nice Jobs bestaat een uitzendovereenkomst. De uitzendmedewerker kan op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding of op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd formeel in dienst zijn van Nice Jobs.
 2. Indien een uitzendbeding van toepassing is, zal de uitzendovereenkomst eindigen als de inlener de uitzending beëindigt. Mocht de uitzendmedewerker werkzaamheden uitvoeren op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, zal het einde van de uitzending niet samenhangen met het einde van de uitzendovereenkomst.
 3. Voor wat betreft de rechtspositie van de uitzendmedewerker wordt aansluiting gezocht bij de CAO voor Uitzendkrachten (ABU).Tussen de inlener en de uitzendmedewerker bestaat dus (formeel) geen arbeidsovereenkomst. Indien de inlener een uitzendmedewerker inleent, zal de uitzendmedewerker onder toezicht, gezag en leiding van de inlener arbeid verrichten. De uitzendmedewerker staat in dat kader op gelijke voet als de overige werknemers van de inlener. Nice Jobs heeft geen zicht op de werkomgeving en arbeidsomstandigheden bij de inlener. De inlener is aansprakelijk voor de opdrachten die zij aan de uitzendmedewerker in dat kader geeft.
 4. De inleenovereenkomst zal zoveel als mogelijk de werkzaamheden omschrijven die worden uitgevoerd. De inlener kan van die overeengekomen werkzaamheden afwijken als hij hierover in overleg treedt met Nice Jobs en daarover met Nice Jobs overeenstemming bereikt.

Hoofdstuk 9 Loon uitzendmedewerker

 1. Het loon en de overige emolumenten die de uitzendmedewerker worden verstrekt zullen nader worden vastgelegd in de uitzendovereenkomst (en mogelijk inleenovereenkomst).
 2. In geval het loon wijzigt zullen partijen terstond met elkaar in contact Ingeval de inlener onjuiste informatie verstrekt over het gebruikelijke loon is de inlener altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor mogelijke aanspraken die boven het uitbetaalde en nog uit te betalen loon vallen.
 3. De inlener is ten aanzien van de uitzendmedewerker in vergelijking met ander personeel bij de inlener verantwoordelijk om gelijke arbeid gelijk te belonen. De inlener vrijwaart Nice Jobs voor aanspraken hieromtrent.

Hoofdstuk 10 De inleenovereenkomst

 1. De inleenovereenkomst omvat een zo nauwkeurig mogelijke vermelding van de duur van de inlening, alsmede de begin- en einddatum. Voor het sluiten van de inleenovereenkomst zullen partijen ook het aantal te werken uren, de opzegtermijnen de arbeidsvoorwaarden van de uitzendmedewerker Naar wenselijkheid worden die vastgelegd in de inleenovereenkomst.
 2. De opdracht zal worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een vaste periode, een bepaalde periode of een bepaalde periode die een vaste periode niet overschrijdt. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalde gebeurtenis zich voordoet.
 4. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de geldende opzegtermijn.
 5. Opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is enkel mogelijk als dit schriftelijk is overeengekomen.
 6. Komt de opdracht ten einde, vervalt in beginsel ook de ter beschikkingstelling, althans in ieder geval de terbeschikkingstelling die op de opdracht die ten einde is gekomen zag.
 7. Ingeval de arbeidsovereenkomst tussen Nice Jobs en de uitzendmedewerker eindigt, eindigt ook de terbeschikkingstelling. Nice Jobs schiet in dat geval niet toerekenbaar tekort jegens de inlener en is eveneens niet aansprakelijk voor mogelijke aanspraken hieromtrent.

Hoofdstuk 11 Opschorting

 1. De inlener is enkel bevoegd de tewerkstelling op te schorten in geval van overmacht als in art. 6:75 BW. In andere gevallen mag de inlener niet tot opschorting overgaan.
 2. De inlener is in geval de uitzendkracht niet meer tewerk gesteld kan worden, toch het inlenerstarief aan Nice Jobs verschuldigd voor de duur van de opdracht. Hiervoor zoekt men aansluiting bij het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

Hoofdstuk 12 Arbeidsovereenkomst tussen inlener en uitzendmedewerker

 1. Het is de inlener niet toegestaan de uitzendmedewerker een arbeidsovereenkomst aan te bieden zonder Nice Jobs een vergoeding verschuldigd te zijn voor de werving, selectie en binding van de uitzendmedewerker. De bedrijfsvoering van Nice Jobs is immers gericht op het ter beschikking stellen van uitzendmedewerkers aan inleners die (tijdelijk) behoefte hebben aan medewerkers. Daartoe heeft Nice Jobs de nodige investeringen gedaan en doet dat nog altijd. Nice Jobs kan die investeringen alleen doen als de uitzendmedewerker ook daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld tegen het overeengekomen tarief.
 2. Het is de inlener aldus verboden om in geval de uitzendmedewerker in dienst is van Nice Jobs een arbeidsovereenkomst te sluiten met de uitzendmedewerker, zonder dat de uitzendovereenkomst daartoe rechtsgeldig is geëindigd. Er moet immers worden voorkomen dat een dubbele dienstbetrekking ontstaat.
 3. Gaat de inlener toch een arbeidsovereenkomst aan met de uitzendmedewerker, stelt de inlener Nice Jobs alvorens hiertoe over te gaan omtrent de wens hiertoe schriftelijk in kennis. Mocht een arbeidsovereenkomst tussen de inlener en de uitzendmedewerker tot stand komen zal de overeenkomst van opdracht met Nice Jobs automatisch eindigen als de inlener voldaan heeft aan het bepaalde in art. 12 sub 4.
 4. De inlener is Nice Jobs in dat – ook in de situatie voordat de uitzendmedewerker werkzaamheden heeft uitgevoerd en de inlener de opdracht aldus annuleert – de volgende vergoeding verschuldigd:
  • In geval van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is de inlener verschuldigd:
  • In geval van een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd is deinlener verschuldigd:
   • 35% van het laatst geldende inlenerstarief over 2080 uren, waarvan wordt afgetrokken de reeds door de uitzendmedewerker gewerkte uren.
   • 35% van het laatst geldende inlenerstarief over 2080 uren, waarvan wordt afgetrokken de reeds door de uitzendmedewerker gewerkte uren.
 5. De (voormalig) inlener is dezelfde vergoeding verschuldigd als hierboven vermeld onder art. 12 sub d indien de inlener rechtstreeks of via een derde (bijvoorbeeld een ander uitzendbureau of als zzp-er) een (arbeids)overeenkomst met de uitzendmedewerker aangaat binnen zes maanden na de inlening van de uitzendmedewerker.
 6. Ingeval Nice Jobs een aspirant uitzendmedewerker in contact brengt met potentiële inlener en die inlener binnen zes maanden na dit contact een arbeidsovereenkomst sluit met de aspirant uitzendmedewerker is die inlener 35%van het bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld verschuldigd.

Hoofdstuk 13 De allocatieve functie van Nice Jobs, informatie- en zorgplicht inlener

 1. Bij de werving en selectie van uitzendmedewerkers worden de vaardigheden van de uitzendmedewerker zo goed mogelijk in acht genomen. De inlener is verplicht zodanige inlichtingen over de nader overeen te komen werkzaamheden aan Nice Jobs te verstrekken welke de werving en selectie vergemakkelijkt.
 2. Nice Jobs hoeft geen rekening te houden met eisen die een inlener stelt, welke niets met de functie van doen hebben.
 3. De inlener is verplicht om een veilige werkplek te garanderen voor de uitzendmedewerker. Daarbij is het de inlener tevens verplicht de uitzendmedewerker inlichtingen, aanwijzingen en middelen te verschaffen ter voorkoming van bedrijfsongevallen of schade. Een en ander conform de arbeidsomstandighedenwet.
 4. In geval aan de uitzendmedewerkers kwalificatievereisten worden gesteld, zal de inlener die vereisten reeds voor of tijdens de werving en selectie van een uitzendkracht aan Nice Jobs verschaffen.
 5. Het is mogelijk dat Nice Jobs een vervangende uitzendmedewerker aanbiedt in gevallen waarin daarin voorzien moet worden. De inlener kan de vervangende kandidaat alleen afwijzen op redelijke gronden. Nice Jobs is niet aansprakelijk mocht de uitzendmedewerker of de vervanging daarvan niet meer ter beschikking kan worden gesteld.
 6. Het is de inlener verboden de uitzendmedewerker op beurt van de inlener weer ter beschikking te stellen aan een derde, tenzij dit met toestemming van alle betrokkenpartijen gebeurt.
 7. Indien de uitzendmedewerker schade lijdt ofwel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden overlijdt is de inlener daarvoor aansprakelijk voor vergoeding van de schade, afhankelijk van het geval jegens de uitzendmedewerker en/of Nice Jobs.
 8. Nice Jobs wordt door de inlener tegen aanspraken in het kader van art. 13 sub 4 van deze voorwaarden gevrijwaard.
 9. De inlener is verplicht de identiteit van de uitzendmedewerker vast te stellen op het moment dat de inlening aanvang neemt.
 10. Over zowel de identiteitsgegevens van de uitzendmedewerker als overige vertrouwelijk informatie die in het kader van de relatie tussen partijen is verkregen nemen partijen grote zorgvuldigheid in acht, te weten de vertrouwelijke behandeling en geheimhouding daarvan. Nice Jobs is niet aansprakelijk voor aanspraken die voortvloeien uit schending van de inlener van zijn of haar plicht tot geheimhouding/vertrouwelijkheid.

Hoofdstuk 14 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd alsmede het niet of onvolledig voldoen van een factuur van Nice Jobs, voortvloeiende uit, met betrekking tot of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn (de algemene voorwaarden daarbij inbegrepen), zullen naar Nederlands recht worden beslist uitsluitend door de rechtbank te Alkmaar, behoudens bepalingen van dwingend recht anders.

28 MAART 2022